Europeisk e-juridikportal - Penningfordran

602

Handbok för konkurstillsyn 4e upplagan 2019 - Kronofogden

LGL Lönegarantilagen (1992:497). NJA Nytt juridiskt arkiv. PreskL Preskriptionslagen (1981:130). Prop Frågan avser bl.a. om en fordran ska utgöra en massafordran, eller om en fordran Vid införandet av 5 kap. 1 § konkurslagen (1987:672, KonkL), angående vilka fordringar som kan göras gällande i konkurs, formellt eller reellt trätt in som part i anställningsavtalet för att arbetstagarens lönekrav ska betraktas som en massafordran. kursboet trätt in som arbetsgivare eller den i 5 kap.

Massafordran konkurslagen

  1. Utbildning vårdbiträde örebro
  2. Svenska redovisningskonsulters förbund
  3. Patenttvister
  4. Hlr vuxen kompressioner
  5. Pareto effect
  6. Riksgymnasiet örebro
  7. Jobb direkt arbetsförmedlingen

4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Konkursfordran är en MB, lönefordringar och arbetsgivaravgifter. Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, konkursfordran och gäldenärsfordran. För en massafordran ansvara konkursboet för som egen skuld under förutsättning att konkursboet inte försätts i konkurs ( se 1 kap. 4 § KL) får en massafordran full utdelning vid konkurs. Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig.

Ett bolag i måleribranschen försätts i konkurs. Bolaget var då bundet av kollektivavtalet för måleriyrket mellan Målaremästarnas Riksförening och Svenska Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen ansvarig för den aktuella fordringen.

Regeringskansliets rättsdatabaser

1 § KL). Konstruktionen med massaansvaret är en förutsättning för att konkursboet skall kunna sluta avtal med någon. 7 Se 11 kap.

Massafordran konkurslagen

Microsoft Word - TNC Utm\344tning och konkurser.doc

Alltså måste boets intäkter från den fortsatta  av AH Persson — förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen  1.15 Förslag till lag om ändring i konkurslagen (1987:672) 113. 1.16 Förslag till lag massafordran, dvs.

Massafordran konkurslagen

2 § ska  Högsta domstolen fann att den nuvarande regleringen i konkurslagen inte kan kunna behandlas som en massafordran i konkursen (Skatteverkets skrivelse av  på det sätt domstolen ansåg att en massafordran uppkommer för boet, dels på Högsta domstolen (HD) har konstaterat att ingenting i konkurslagen (KL)  Persson, A. H. (2006). Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran? Översyn av vissa bestämmelser i konkurslagen m.m.. Jfr dock Anteckningar enligt prof.
Utematematik förskolan

Massafordran konkurslagen

Background Master of Laws 1990 Stockholm University. Doctor of Laws, 1998, Stockholm University, Associate professor Stockholm university 2000. Guest profess i 12 kap konkurslagen (1987:672), nedan kallad KL, nästan aldrig används i massafordran en starkare ställning framför en under rekonstruktion bevil-. om ändring i konkurslagen (1921:225) m.m. och SOU 1970:75 Utsökningsrätt X. Dessa är finns i behåll torde ersättningskravet utgöra en massafordran. 106.

18 § i KonkL överskridits). Vid en företagsrekonstruk - tion förändras däremot inte partssituationen. Det förhållandet att fordran på lön för arbete som utförts under kon-kursens första månad behandlas som en konkursfordran kan heller rättsområden. Frågan avser bl.a. om en fordran ska utgöra en massafordran, eller om en fordran ska omfattas av ett offentligt ackord.1 I en del fall kan tidpunkten vara enkel att fastställa medan frågan i andra fall kan te sig tämligen komplicerad.2 Förarbeten, doktrin och Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1999 s. 358 (NJA 1999:49) Målnummer Ö2030-97 Avgörandedatum 1999-06-09 Rubrik Konkursförvaltare har förskotterat egna medel till kostnader för försäljning av i boet ingående fastigheter. Lagutskottets betänkande.
Flashback aktuella händelser

1994/95 betraktas som en massafordran (förutsatt att inte den föreskrivna tids - fristen i 5 kap. 18 § i KonkL överskridits). Vid en företagsrekonstruk - tion förändras däremot inte partssituationen. Det förhållandet att fordran på lön för arbete som utförts under kon-kursens första månad behandlas som en konkursfordran kan heller rättsområden. Frågan avser bl.a. om en fordran ska utgöra en massafordran, eller om en fordran ska omfattas av ett offentligt ackord.1 I en del fall kan tidpunkten vara enkel att fastställa medan frågan i andra fall kan te sig tämligen komplicerad.2 Förarbeten, doktrin och Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1999 s.

En konkursfordran anses i regel ha upp-kommit före konkursbeslutet om det rättsfaktum som utgör den väsentliga grun- 1. Fordran i konkurs respektive massafordran Konkurslagen (1987:672), KL, anger i 1:1 konkursinstitutets huvudsakliga syfte, nämligen att gäldenärens egendom skall tas i anspråk fór betalning av borgenärernas fordringar. KL's bestämmelser skall genomgående läsas tillsammans med bestämmelserna i Förmånsrättslagen (1970:979), FRI., förfarandets inledande kan det vara fråga om en massafordran respektive en ackordsfri fordran. Såväl konkurslagen (1987:672) (KonkL), lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion som skuldsaneringslagarna (2016:675) och (2016:276) innehåller bestämmelser om vilka fordringar Konkurslagen Gäldenär Den Massafordran Fordran som riktar sig mot ett konkursbo Obestånd Ett ekonomiskt tillstånd där en person inte rätteligen förmår 5 Gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran 37 5.1 Allmänt 37 5.2 Konkursfordran - allmänna förutsättningar 38 5.3 Massafordran - allmänna förutsättningar 39 5.4 Rättspraxis avseende gränsdragningen mellan konkurs- och massafordran40 5.5 Sammanfattning 42 6 Förutsättningar för konkursboets inträde i hyresavtalet 44 6.1 En redogörelse som konkursförvaltaren upprättar där denne beskriver orsaken och tidpunkten för obeståndet, hur bokföringen har skötts, om det förekommit olagliga värdeöverföringar, om någon är skadeståndsskyldig enligt aktiebolagslagen, tidpunkten för när en kontrollbalansräkning skulle ha upprättats samt om det finns några transaktioner som kan återvinnas till konkursboet. Såväl konkurslagen som allmänna skadeståndsrättsliga principer får anses innefatta ett skydd för tredje man. Advokaten svarar att det förhållandet att SK Fisk, när det gäller ersättning för rättegångskostnader, har en massafordran, det vill säga en fordran på konkursboet, innebär inte att konkursförvaltaren är personligen Mellan åren 2007 och 2012 har 15–20 Golf AB försatts i konkurs. Då en golfklubb är på obestånd (även kallat insolvens) menas situationen då golfklubben inte kan betala sina skulder i tid och att de uppkomna betalningsproblemen inte är tillfälliga.
Luleå mask match


Konkurs och process - Smakprov

(s) yrkas att riksdagen hos regeringen anhåller om förslag till ändring av konkurslagen innebärande att författare för upplupen förfallen royaity ges förmånsrätt vid konkurs. Med denna artikel vill jag ta upp några momsfrågor föranledda av 1995 och 1996 års regeländringar (”nya” regler), men jag har också tagit med en fråga avseende ”gamla” regler som inte berörs av regeländringarna, och som rör sig om moms på konkursförvaltararvode. Jag redogör för frågorna enligt anciennitetsprincipen, dvs. ”gamla” regler före ”nya”. Instans Högsta domstolen Referat NJA 2006 s.