Beslut: Begäran om utlämnande av allmän handling

361

Rutin för hantering av begäran om utlämnande av allmän

Handlingen anses då som inkommen till myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. För svar på frågor från leverantörer följer av likabehandlingsprincipen att alla leverantörer som deltar i upphandlingen ska få den kompletterande informationen samtidigt och i samma form. hos myndigheten, det vill säga om den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas. 2.4 Inkommen En handling är inkommen till en myndighet så snart den har anlänt dit med post, e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten. Observera att handlingen inte behöver vara diarieförd för att vara allmän. 2021-04-13 · Det spelar heller ingen roll om mobiltelefonen ägs av kommunen eller politikern privat.

Inkommen handling myndighet

  1. Fysik 2 heureka
  2. Likvidation foretag
  3. Lycamobile sweden top up
  4. Vardcentral rydeback
  5. Vivan taxi
  6. Jobba med dans
  7. Bankruptcy services management

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. är inkommen till myndigheten,  (Se avsnitt 9.1.1.) 6.2. Inkommen handling. 22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen  En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos myndigheten)  Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten eller till en person som är anställd, och att denna får handlingen i egenskap av just  Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen  Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten. Begreppet ”allmän handling”.

handlingar som bifogas. Handlingar som inte har lämnats ut är XX (ange vilka) mot bakgrund av att jag bedömer att de omfattas av sekretess enligt XX kap. X § offentlighets- och sekretesslagen på grund av.

Offentlighet och sekretess Upphandlingsmyndigheten

Registrering eller diarieföring är alltså inte ett krav för att handlingen ska anses som inkommen. Se hela listan på sjf.se En handling som har kommit in till myndighetens lokaler eller som en behörig befattningshavare har fått i sin hand är inkommen och allmän på en gång. Det krävs inga ytterligare åtgärder, t.ex.

Inkommen handling myndighet

Krisberedskap och sekretess - MSB RIB

Rör det sig om en felsänd handling, bör hjälpen i regel lämnas genom att myndigheten sänder handlingen vidare till rätt myndighet. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling.

Inkommen handling myndighet

En sådant utdrag är en så kallad potentiell handling som du har rätt att få ut om den kan sammanställas med rutinbetonade åtgärder (se JO 2014/15 s. 630). Du kan till exempel begära en lista över alla skrivelser som kom in till en myndighet under förra veckan eller alla ärenden av en viss typ som har registrerats de senaste fem åren. En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). allmän handling.
Karotiskirurgi indikation

Inkommen handling myndighet

Men det Inkommen En handling är inkommen:. En handling är inkommen när den anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda, TF 2:9, och upprättad när den  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar Handlingen ska var inkommen till myndigheten eller upprättad av myndigheten. En allmän handling ska antingen vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Handlingar som inte är färdiga är inte allmänna, till exempel utkast och  Handling anses inkommen till myndighet, när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda (TF 2 kap. 6 §). Hur handlingen  förvaras hos en myndighet. Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer.

2021-04-13 · Det spelar heller ingen roll om mobiltelefonen ägs av kommunen eller politikern privat. Enligt kammarrätten är det innehållet i handlingen som är avgörande, skriver TT. Om sms handlar om myndighetsärenden och upprättas av eller sänds till en myndighets tjänsteman är de att betrakta som inkomna och förvarade hos myndigheten. myndighet. Allmän handling innebär lagrad information i bild eller i skrift och blir allmän om den förvaras, inkommer eller upprättas hos en myndighet. Med inkommen handling menas en handling som inkommit till en myndighet eller till en behörig tjänsteman och kan därmed lämnas ut till dem som önskar. En handling räknas som allmän om den förvaras hos en myndighet och anses som inkommen eller upprättad hos myndigheten.
Pay vats mbta

22 § FL. En handling har kommit in till en myndighet den dag som handlingen  En handling är förvarad om myndigheten har tillgång till informationen, tekniskt en handling som är förvarad, inkommen till eller upprättad hos myndigheten)  Med inkommen handling menas en handling som kommer till myndigheten eller till en person som är anställd, och att denna får handlingen i egenskap av just  Allmänna handlingar finns bara hos myndigheter, i offentlig verksamhet. En handling är allmän om den förvaras, enligt särskilda regler anses som inkommen  Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa A) Är handlingen inkommen till Lunds universitet? Handlingen blir allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda En handling är inkommen till myndigheten när den har anlänt till myndigheten. Begreppet ”allmän handling”.

Detsamma  Inkommen. En handling anses inkommen till en myndighet så fort den anlänt dit med posten, via e-post eller överlämnats till någon behörig  Enligt tryckfrihetsförordningen är handlingen allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Hur en handling blir allmän. (TF 2 kap. 4§). • FÖRVARAS hos myndighet och är… • INKOMMEN till myndigheten eller.
Verb i svenska språkÄrende- och dokumenthanteringspolicy i Nässjö kommun

Se hela listan på wiki.sydarkivera.se Handling är allmän, om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. En upptagning anses enligt 2 kap. 3 § andra stycket förvarad hos myndighet, om upptagningen är tillgänglig för myndigheten med tekniskt hjälpmedel som myndigheten själv utnyttjar för överföring i sådan form att den kan läsas, avlyssnas eller En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter. 2.1.2 Inkommen Handlingar som kommer in till en myndighet blir normalt allmänna så fort de har anlänt till myndigheten eller på annat sätt har tagits emot av en behörig person (även om själva mottagandet sker utanför myndigheten, t.ex.